Příprava k certifikaci CAPM

Organizace ve světě ve stále větší míře proaktivně přijímají certifikaci Certified Associate in Project Management (CAPM®) jako cestu k výchově kompetentních projektových manažerů. Docenily význam formální certifikace svých projektových manažerů a důležitých členů projektových týmů. Příprava na certifikaci totiž motivuje nejen ke studiu osvědčených praktik v řízení projektů, ale i k tomu zabývat se otázkami procesů a metodiky, kterou používají, a vede je k aktivnímu podílu na jejich zlepšení. Výsledkem je zvýšení úspěšnosti projektů, kterých se účastní. Složení zkoušky a získání titulu CAPM® je nesporně prvním krokem v kariérním postupu a na cestě stát se zkušeným vedoucím projektů. Již příprava na zkoušku přinese řadu informací a poznatků o osvědčených praktikách v řízení projektů. Zkouška je extrémně vhodná pro vedoucí menších projektů a pro členy týmů rozsáhlých projektů. Tomu jsou přizpůsobeny i podmínky které kandidáti, kteří májem o certifikaci, musí splnit.

Požadavky

Certifikační zkouška je produktem Project Management Institute (PMI), celosvětové profesní organizace projektových manažerů. Absolutorium této zkoušky znamená, že pracovník je dobře obeznámen se standardem Project Management Body of Knowledge (PMBOK®), který je duševním vlastnictvím PMI.

Prvním kritériem je vzdělání – kandidát musí mít středoškolské vzdělání. Musí prokázat alespoň tříletou zkušenost v oblasti řízení projektů. Požadavkem je buď prokázání vlastní činnosti při řízení projektu v rozsahu 1 500 hodin (tento požadavek osloví hlavně vedoucí menších projektů), nebo absolvování akreditovaného kursu v rozsahu alespoň 23 hodin (směřuje na členy velkých projektových týmů). Dalším požadavkem je souhlas s etickým kodexem projektového manažera (projevený formou podpisu) a složení zkoušky.

Před přihlášením na zkoušku, a tedy i před přihlášením na certifikační kurs, by měl uchazeč kromě splnění předepsaných kvalifikačních požadavků mít základní znalosti a zkušenosti v oblasti projektového řízení, optimálně v souladu s metodikou PMBOK®. Uchazeč by měl být schopen komunikace v angličtině alespoň v té míře, aby byl schopen číst odborné texty (především PMBOK®), porozumět otázce a správně porozumět významu navržených odpovědí.

Příprava na zkoušku

Zkouška se provádí se na počítači v nezávislém středisku, probíhá elektronickou formou. Sestává ze 150 otázek s nabídkou většího počtu odpovědí. V této zkoušce je poměrně malé procento otázek tzv. situačních, tedy takových, které prověřují návyky při řízení projektů, naopak zkouška především prověřuje znalost metodiky. Na složení zkoušky je časový limit 3 hodiny, tedy v průměru 1,2 minuty na otázku, což svědčí o předpokladu, že uchazeč má teorii dostatečně zažitu. Otázky i odpovědi jsou v angličtině, ale zkoušku je možné absolvovat i v Praze. Poplatek za zkoušku je 230 Euro pro členy PMI a 315 Euro pro nečleny. Poplatek se při neúspěšném absolvování zkoušky nevrací.
Příprava v rámci kursu se soustředí na následující okruhy:

definiční dokument projektu,

graf dekompozice činností (WBS) a Ganttův diagram,

síťový graf činností,

provádění odhadů času a ceny,

plánování kvality v projektu,

vytváření komunikačních plánů a vědět proč jsou důležité,

plány řízení projektů, z čeho sestávají,

etapy procesu plánování projektu,

různé role a činnosti manažera projektu,

co je na projektu vhodné měřit, kdy a proč,

proč je důležité správné uzavření projektu,

seznámení s dalšími tématy, která nejsou zcela pokryta v PMBOK®, ale jsou předmětem zkoušky (např. některé metody řízení rizik),

osvojení metodik, které v tuzemsku nejsou obecně užívány, ač by tak mělo být (např. měření pokroku přidanou hodnotou),

představení metodik, kde certifikace vychází z jiných zvyklostí než u nás (jde o oblast logistiky),

triky, které napomáhají k výběru správné varianty (zkušenosti vedoucí k výběru vhodnější otázky, lingvistický výběr odpovědi aj.).

Jednou z nejdůležitějších komponent školení je možnost vyzkoušet si zkoušku, v klidu, kdekoliv. Každý absolvent získá program, jehož pomocí si může zkoušku několikrát vyzkoušet nanečisto na svém počítači. Samozřejmě otázky se liší od těch, s nimiž se při zkoušce setká, ale je ověřeno, že jsou velice podobné. Při opakování testu se otázky mění – v zásobě jich aktuálně máme asi 2500 a z nich si program pro každé sezení vybere jiné. Ale co je důležité: ke každé odpovědi dostane absolvent okamžitě informaci, zda zvolil správně, proč je jeho odpověď správná či špatná, a případně jaká je správná odpověď. Ke každé otázce poskytuje informaci nejen o tom, proč je správná otázka správnou, ale i to, proč ta špatná zvolená je špatně – a toto vysvětlení dělá program zcela unikátním. Samostudium se zkušebním programem, simulujícím zkoušku, se ukázalo jeko nesmírně efektivní pokračování přípravného kursu a ve výsledku vedlo ke stoprocentní úspěšnosti u skutečné zkoušky. Nesoutěžíme s konkurencí cenou, ale kvalitou. Nabízíme to, co nikdo jiný nemá. Podrobnější popis programu najdete zde.
Co odlišuje tento kurs od jiných? Je navržen tak, aby vedl k úspěšnému složení zkoušky na první pokus! Proto se soustředí primárně na to, co povede k úspěchu u testu. Soustředí se na témata, která jsou z hlediska testu důležitá, nikoli na ta, která „se dobře přednáší“.
Základní znalost standardu Project Management Body of Knowledge je podmínkou efektivní účasti na kursu. Kromě již zmíněného programu obdrží účastníci příručku s doporučeními k přípravě na zkoušku a též též řadu her, které slouží upevnění a zafixování znalostí a informací o procesech projektového řízení. Všechny tyto benefity jsou součástí kursovného.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že absolvent si rozšíří a prohloubí znalosti v řadě oblastí projektového řízení. Kurs je tedy možno chápat jako přípravu v obecnější rovině a jako úvod do standardní metodiky řízení projektů dle PMBOK®, na nějž může v budoucnosti navázat certifikační školení ke zkoušce PMP, případně další kursy. Kurs probíhá v češtině a absolventi dostanou materiály jak v českém, tak především v anglickém jazyce.

Kurs již úspěšně absolvovalo 12 účastníků. Podívejte se, jak tento kurs účastníci hodnotili (hodnocení všech dosavadních účastníků je zde).

Cena a termíny přípravného kursu

Cena je 11 500,- Kč za osobu plus DPH. Cena nezahrnuje náklady na vlastní složení zkoušky či případný poplatek za členství v PMI. Termíny veřejně vyhlášených kursů najdete zde.