Příprava k certifikaci PMP

Organizace ve stále rostoucí míře akceptují získání titulu Project Management Professional (PMP®) jako formální požadavek pro kariérní postup. Také jednotliví projektoví manažeři ocení možnost konfrontace svých znalostí a zkušeností s celosvětovým standardem. Úspěšné složení zkoušky a získání titulu PMP® je nesporně významným faktorem, který jim umožní přístup k řízení zajímavých a odpovědných projektů za odpovídajících podmínek. Získání titulu PMP® pomůže špičkovým manažerům projektu vytáhnout se z průměru, a tak posunout i svou kariéru. Již příprava na zkoušku pomáhá zvýšit zkušenosti a výhodou bude i širší znalost nástrojů a postupů. Titul PMP® umožňuje se před kolegy identifikovat jako někdo, kdo v projektovém řízení vyniká. V tomto duchu je certifikace chápána na celém světě a certifikaci již úspěšně absolvovalo více než 100 000 projektových manažerů. Certifikační zkouška je produktem Project Management Institute (PMI), celosvětové profesní organizace projektových manažerů. Absolutorium této zkoušky je uznáváno jako důkaz nejkvalitnější přípravy a zkušeností, a to dokonce i „konkurenčními“ organizacemi projektových manažerů, např. britskou IPMA (jejímž členem je i česká Společnost pro projektové řízení – SPŘ). Pro informaci – srovnání nabízených certifikací manažerů projektu naleznete např. zde .

Kandidáti, kteří mají zájem o certifikaci PMP®, musí splňovat několik kritérií, která lze rozdělit do dvou kategorií. V první kategorii jsou uchazeči, kteří mají vzdělání alespoň bakalářského stupně. Ti musí prokázat aktivní zkušenosti s projektovým řízením v rozsahu alespoň 4 500 hodin a alespoň tří let v průběhu posledních osmi let. Ve druhé kategorii jsou uchazeči se středoškolským vzděláním, kteří musí prokázat praxi v projektovém řízení v rozsahu 7 500 hodin a alespoň pěti let v průběhu posledních osmi let před podáním přihlášky. Společným požadavkem je souhlas s etickým kodexem projektového manažera (projevený formou podpisu) a složení zkoušky. S přípravou potřebných výkazů v případě zájmu pochopitelně uchazečům pomůžeme. Před přihlášením na zkoušku, a tedy i před přihlášením na certifikační kurs, by měl uchazeč kromě splnění předepsaných kvalifikačních požadavků mít znalosti v oblasti projektového řízení, optimálně na úrovni informací obsažených v PMBOK®. V neposlední řadě by měl uchazeč být schopen komunikace v angličtině alespoň v té míře, aby byl schopen číst odborné texty (především PMBOK®), porozumět otázce a správně porozumět významu navržených odpovědí.

O testu

Zkouška probíhá elektronickou formou na počítači a koná se v nezávislém středisku. Sestává z 200 otázek s nabídkou čtyř odpovědí. Velké procento otázek je tzv. situačních, tedy takových, které prověřují nejen znalost teorie, ale i její správnou aplikaci a správné návyky při řízení projektů. Na složení zkoušky je časový limit 4 hodiny, tedy v průměru 1,2 minuty na otázku, což svědčí o předpokladu, že uchazeč má teorii i praxi dostatečně zažitu. Otázky i odpovědi jsou v angličtině, ale zkoušku je možné absolvovat i v Praze. Poplatek za zkoušku na úroveň PMP je 555 USD pro nečleny PMI, pro členy je snížen na 405 USD.

Přípravný kurs

Jsme si vědomi, že pro silně vytížené vedoucí projektů je často obtížné se uvolnit na tři dny, proto pořádáme i intenzivní kursy o víkendu. Trvání kursu v pracovních dnech je 3 dny (dva dny jsou věnovány výuce a třetí individuálním konzultacím), intenzivní víkendový kurs má stejný rozsah hodin, ale je zkrácen pouze na dva dny. Aby byl zajištěn skutečně individuální přístup, je maximální počet účastníků v kursu omezen na 6 osob. Příprava v rámci kursu se soustředí na následující okruhy:

•rekapitulace zásad projektového řízení podle PMBOK®,
•seznámení s dalšími tématy, která nejsou zcela pokryta v PMBOK®, ale jsou předmětem zkoušky (např. některé metody řízení rizik),
•osvojení metodik, které v tuzemsku nejsou obecně užívány, ač by tak mělo být (např. měření pokroku přidanou hodnotou),
•představení metodik, kde certifikace vychází z jiných zvyklostí než u nás (jde např. o oblast logistiky),
•triky, které napomáhají k výběru správné varianty (lingvistické aj.).

Test probíhá v americké angličtině. Přípravný kurs je veden v češtině (aby všichni správně pochopili probíranou látku a byla pro ně jednodušší komunikace), ale je doprovázen i lexikologickou přípravou.

Jednou z nejdůležitějších komponent školení je možnost vyzkoušet si zkoušku, v klidu, kdekoliv. Každý absolvent získá program, jehož pomocí si může zkoušku několikrát vyzkoušet nanečisto na svém počítači (je možno jej stáhnout zde, avšak bez licence). Samozřejmě otázky se liší od těch, s nimiž se při zkoušce setká, ale je ověřeno, že jsou velice podobné. Při opakování testu se otázky mění – v zásobě jich aktuálně máme asi 2500 a z nich si program pro každé sezení vybere jiné. Ale co je důležité: ke každé odpovědi dostane absolvent okamžitě informaci, zda zvolil správně, proč je jeho odpověď správná či špatná, a případně jaká je správná odpověď. Ke každé otázce poskytuje informaci nejen o tom, proč je správná otázka správnou, ale i to, proč ta špatná zvolená je špatně – a toto vysvětlení dělá program zcela unikátním. Samostudium se zkušebním programem, simulujícím zkoušku, se ukázalo jako nesmírně efektivní pokračování přípravného kursu a ve výsledku vedlo ke stoprocentní úspěšnosti u skutečné zkoušky. Podrobnější popis programu najdete zde.

Nesoutěžíme s konkurencí cenou, ale kvalitou. Nelákáme ani na certifikaci tohoto kursu, protože certifikaci kursu ocení ten, kdo již prošel certifikací na úroveň PMP, do té doby je k ničemu. Nabízíme ale to, co přinese při přípravě ten největší užitek.

Co odlišuje tento kurs od jiných? Je navržen tak, aby vedl k úspěšnému složení zkoušky na první pokus! Proto se soustředí primárně na to, co povede k úspěchu u testu. Soustředí se na témata, která jsou z hlediska testu důležitá, nikoli na ta, která „se dobře přednáší“.

Základem úspěchu u zkoušky je standard project Management Body of Knowledge, jehož běžná znalost je i podmínkou efektivní účasti na kursu. Kromě již zmíněného programu obdrží účastníci příručku s doporučeními k přípravě na zkoušku a též též řadu her, které slouží upevnění a zafixování znalostí a informací o procesech projektového řízení. Všechny tyto benefity jsou součástí kursovného.

Kurs již úspěšně absolvovalo 140 účastníků. Podívejte se, jak tento kurs účastníci hodnotili (hodnocení dosavadních účastníků je zde).

Cena a termíny přípravného kursu

Cena je 11 500,- Kč za osobu plus DPH. Cena nezahrnuje náklady na vlastní složení zkoušky (405$ pro členy PMI, 555$ ostatní) či případný poplatek za členství v PMI. Termíny veřejně vyhlášených kursů najdete zde.